Nový výkres

ZWCAD > Nápoveda > Nový výkres


Vytvorenie nového výkresu

Po zapnutí ZWCADu sa automaticky vytvorí nový súbor, ktorý je pomenovaný Výkres1.dwg.
Pre vytvorenie nového výkresu môžete využiť jednu z nasledujúcich možností:
- Kliknite na tlačítko aplikácie >> Nový
- Kliknite na tlačítko Nový na panele rýchleho prístupu
- Zadajte do príkazového riadku príkaz NEW a stlačte Enter
- Stlačte klávesovú skratku

Systémové premenné FILEDIA a STARTUP nastavia, akým spôsobom sa vytvorí nový výkres:

- Ak nastavíte FILEDIA na 0, budú sa výzvy v príkazovom riadku zobrazovať bez ohľadu na nastavenie STARTUP.
- Ak nastavíte FILEDIA na 1 a STARTUP na 0, zobrazí sa dialógové okno Vybrat soubor šablony.
- Ak nastavíte obe premenné na 1, zobrazí sa dialógové okno Nový výkres.

Vytvorenie nového výkresu s východiskovým nastavením

Pre vytvorenie nového výkresu použite východiskové nastavenie v dialógovom okne Nový výkres. Pre výber jednotiek výkresu:
1. Uistite sa, že hodnoty FILEDIA a STARTUP sú nastavené na 1.
2. Kliknite na tlačítko aplikácie >> Nový
3. V dialógovom okne Nový výkres zvoľte Výchozí nastavení.
4. Použite jednu z nasledujúcich možností pre vytvorenie nového výkresu:
- Pre vytvorenie nového výkresu so stopami a palcami zvoľte Anglické.
- Pre vytvorenie nového výkresu s metrickým systémom zvoľte Metrické. Východiskový rozmer výkresu je 420 x 297 mm.
5. Kliknite OK pre vytvorenie nového výkresu.

Využitie šablóny pre vytvorenie nového výkresu

Šablóna výkresu je súbor s príponou .dwt a obsahuje východiskové nastavenie, štýly a dodatočné informácie, medzi ktoré patrí:
- Jednotky a štýl merania
- Nastavenie kreslenia
- Hladiny a vykresľovanie hladín
- Mierky typu čiary
- Štýly kótovania
- Štýly textu
- Rozvrhnutie s výrezmi rozvrhnutia a mierka
- Vykresľovanie a nastavenie publikovania

Ak nastavíte FILEDIA na 1, môžete šablónu výkresu vybrať dvoma spôsobmi:
- Ak je STARTUP nastavené na 1, príkaz Nová pre otvorenie dialógového okna Nový výkres, z ktorého môžete kliknúť na záložku Použít šablonu souboru a zvoliť vybranú šablónu pre vytvorenie nového výkresu.
- Ak je STARTUP nastavené na 0, príkaz Nový spustí dialógové okno Vybrat soubor šablony, v ktorom si môžete zvoliť konkrétnu šablónu pre vytvorenie nového výkresu.

Pre vytvorenie súboru šablóny

Nový súbor šablóny môžete vytvoriť z existujúcej šablóny alebo súboru s výkresom tak, že upravíte jeho nastavenie.
1. Upravte nastavenie súboru s výkresom
2. Kliknite na tlačítko aplikácie >> Uložit jako
3. V dialógovom okne Uložit výkres jako určite typ súboru ako šablónu výkresu (.dwt).
4. Určite cestu pre uloženie názvu súboru a kliknite na Uložit.

Môžete využiť novovytvorený súbor šablóny pre rýchle vytvorenie nového výkresu s rovnakým východiskovým nastavením.

Pre rýchle vytvorenie nového výkresu pomocou súboru šablóny

Nový výkres môžete s pomocou súboru šablóny rýchlo vytvoriť zadaním názvu súboru.
1. Kliknite na tlačítko aplikácie >> Možnosti.
2. V dialógovom okne Možnosti sa prepnite na záložku Soubor.
3. Zvoľte Výchozí název souboru šablony pro QNEW a kliknite na Přidat.
4. Kliknite na Procházet...
5. V dialógovom okne Vybrat soubor šablony vyberte DWT súbor, ktorý bude nastavený ako východiskový súbor šablóny a kliknite na Otevřít.
6. Kliknite na Použít a OK.
7. Zadejte QNEW do príkazového riadku a stlačte Enter pre vytvorenie nového súboru výkresu.

Využitie Sprievodcu nastavenia pre vytvorenie nového výkresu

Zvoľte Použít průvodce nastavení v dialógovom okne Nový výkres pre vytvorenie nového výkresu s nápovedou sprievodcu.

ZWCAD ponúka Pokročilého sprievodcu nastavením a Rýchleho sprievodcu nastavením. Nový výkres vytvorený pomocou oboch sprievodcov vychádza zo šablóny zwcadiso.dwt
- Pokročilý sprievodca nastavením. Nastavte jednotky merania a smer uhlu, presnosť merania, začiatok a kladný smer merania uhlov a východiskovú oblasť kreslenia pre Váš nový výkres.
- Rýchly sprievodca nastavením. Nastavte jednotky merania a východiskovú oblasť kreslenia pre Váš nový výkres.

Pre vytvorenie nového výkresu pomocou sprievodcu

1. Uistite sa, že FILEDIA a STARTUP sú nastavené na 1.
2. Kliknite na tlačítko Aplice >> Nový
3. V dialógovom okne Nový výkres kliknite na Použít a Průvodce nastavením.
4. Vyberte si Pokročilého průvodce nastavením alebo Rychlého průvodce nastavením a kliknite na OK.
5. Kliknite na Další pre dokončenie nastavenia každej stránky sprievodcu.
6. Kliknite na OK pre dokončenie sprievodcu nastavením a vytvorenie nového výkresu.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.