Obchodné podmienky

Aktualizácia 21.3.2022

1. Dodávateľ
Dodávateľom počítačových programov (softvér) ponúkaných na stránkach zwc.sk je spoločnosť ARCH LAB, s.r.o. (ďalej len dodávateľ) so sídlom Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 43932.

2. Odberateľ
Odberateľom (ďalej iba „zákazník“) môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej a Českej republiky. Niektoré licencie softvéru však môžu byť určené len pre určitú skupinu zákazníkov – napríklad licencie určené pre študentov alebo školy. Prípadné obmedzenie je vždy súčasťou názvu produktu alebo jeho popisu.

Komentár:
Zákazníkom zo Slovenska ponúkame možnosť úhrady na účet vedený na Slovensku v EUR a poskytujeme im tiež zákaznícku a užívateľskú podporu emailom či telefonicky. Ak to bude možné, radi zrealizujeme aj objednávku zákazníkov so sídlom v iných krajinách. Dodanie softvéru osobám so sídlom v iných krajinách však môže podliehať schváleniu výrobcov jednotlivých programov. Môžu sa tiež líšiť dodacie podmienky vrátane ceny programu.


3. Bezpečnosť a ochrana informácií
Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Nebudú nikde zverejnené, či poskytnuté tretím osobám s výnimkou oznámení nutných pre realizáciu objednávky ako sú údaje zákazníka nutné pre registráciu licencií u výrobcu alebo subdodávateľa, či údajov, ktoré je nutné zadať u doručovacej spoločnosti. Dodávateľ využíva identifikačné údaje získané od zákazníka na spracovanie objednávok, vedenie účtovníctva a na ďalšie administratívne úkony, prípadne tiež na zaistenie zákazníckej a technickej podpory.
Za dôvernú je považovaná aj komunikácia, informácie, výkresové podklady či zdrojové kódy užívateľských aplikácií zistené a získané v rámci poskytovania zákazníckej a technickej podpory. V záujme zaistenia technickej podpory môžu byť niektoré informácie či podklady odovzdané technickej podpore výrobcu alebo subdodávateľa.

4. Poskytované služby
Dodávateľ sprostredkúva licencie k počítačovým programom na základe zmlúv s majiteľmi autorských práv, či ich distribútormi, prípadne zaisťuje súvisejúce služby ako je zaškolenie pre prácu s programami či technickú podporu podľa ponuky na internetových stránkach ZWC.sk. Ak nie je uvedené inak, zákazník získava nákupom licencie počítačového programu u dodávateľa rovnakú licenciu za rovnakých podmienok, ako by získal pri nákupe priamo u držiteľa autorských práv.

Komentár:
K ponúkaným programom poskytujeme základnú užívateľskú podporu zdarma, či pomáhame v komunikácii s autormi programov pri riešení prípadných problémov. Snažíme sa tak zaistiť, aby boli zákazníci s ponúkanými programami spokojní a vedeli ich efektívne využívať. Poskytnutie užívateľskej podpory je ale často možné len pre aktuálne verzie programov. Užívateľskú podporu zdarma či vyriešenie konkrétneho problému nie je možné garantovať.


5. Ceny
Dodávateľ je platcom DPH a uvádza na internetových stránkach či v iných ponukách cenu bez DPH aj s DPH. V prípade uvedenia iba jednej ceny bez informácie o DPH, ide o cenu bez DPH. Základné ceny platia pre platbu prevodom či platobnou kartou. Odberateľom zo Slovenska a ďalších krajín EU, ktorí sú platcami DPH, účtuje dodávateľ cenu v súlade so zákonom o DPH, teda obvykle cenu bez DPH.

6. Objednávka a uzavretie zmluvy
Zákazník môže vykonať objednávku prostredníctvom online objednávkového formulára, emailom, telefonicky alebo osobne. Súčasťou objednávky môžu byť kontaktné informácie zákazníka a údaje o cieľovom užívateľovi licencie, pokiaľ ním nie je priamo zákazník. Vyžadujú sa aj informácie o preferovanom spôsobe platby a dodania. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky a jej ceny dodávateľom formou zaslania proforma faktúry elektronickou cestou.

7. Platobné podmienky
Cenu objednávky je možné uhradiť vopred prevodom na základe zaslaného podkladu k platbe, dobierkou, platobnou kartou alebo po predchádzajúcej dohode v hotovosti pri osobnom odbere. Platba na dobierku je spoplatnená príplatkom podľa aktuálnej ponuky možností platby v online objednávkovom formulári a bude oznámená na požiadanie. Dodanie niektorých licencií môže byť obmedzené výhradne na platbu vopred (prevodom alebo platobnou kartou).

Komentár:
Najčastejšie objednávané licencie zasielame na dobierku bežne. Novým zákazníkom spravidla neumožňujeme dodanie licencií, pokiaľ nie sú uhradené vopred na základe proforma faktúry, dobierkou, kartou či v hotovosti.


8. Dodacie podmienky
Pri úhrade vopred prevodom alebo platobnou kartou sú licencie odosielané v priebehu niekoľkých pracovných dní. Elektronické licencie emailom spolu s daňovým dokladom v elektronickej podobe, krabicové licencie a USB kľúče k hardvérovým licenciám zásielkou Českej pošty alebo inou doručovacou službou s vytlačeným daňovým dokladom. Pri platbe na dobierku sú obdobne licencie posielané v priebehu niekoľkých pracovných dní. Daňový doklad je súčasťou zásielky. Osobný odber prebieha v termíne a mieste podľa predchádzajúcej dohody.

Komentár:
Pri platbe vopred prevodom sú licencie často dodávané ešte v deň prijatia platby. Pri platbe dobierkou sú spravidla odosielané na ďalší pracovný deň. Licencie je ale väčšinou nutné pred dodaním koncovému zákazníkovi zaregistrovať u výrobcu a nie je možné vylúčiť drobné meškanie v registračnom procese kvôli zahraničným štátnym sviatkom alebo dovolenkám. Pokiaľ je daňový doklad zaslaný dodávateľom v elektronickej podobe, môže si zákazník vyžiadať aj jeho zaslanie poštou.


9. Odstúpenie od zmluvy
Dodávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade výraznej zmeny ceny softvéru na strane držiteľa autorských práv, či ich dodávateľov alebo vplyvom náhlych kurzových zmien zahraničných mien, alebo ak sa vyskytne iná prekážka znemožňujúca dodanie. V takom prípade vracia zákazníkovi všetky vopred poskytnuté plnenia.
Licencie ponúkaného softvéru sú registrované na konkrétneho zákazníka u držiteľa autorských práv alebo ich distribútorov. Jedná sa teda o tovar upravený pre osobu zákazníka, na ktorý nie je možné aplikovať možnosť vrátenia. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy len so súhlasom dodávateľa. Vrátenie plnenia môže byť znížené o storno poplatok na pokrytie nákladov spojených so zrušením objednávky.

Komentár:
Zákazník má pred zakúpením možnosť softvér vyskúšať formou plne funkčnej skúšobnej, či mierne obmedzenej demo verzie, ktoré sú k dispozícii zdarma. U ponúkaného softvéru sa obvykle jedná o elektronické licencie, kedy zákazník obdrží sériové / licenčné číslo umožňujúce aktiváciu plnej verzie programu. Sériové číslo je aj súčasťou licencie s hardvérovým kľúčom. Ide o informáciu, ktorá je nezávislá na svojom nosiči a vrátenie tak nie je z princípu možné. Majiteľom licencie sa zákazník stáva ihneď po odoslaní licencie dodávateľom elektronickou cestou, či prevzatím zásielky obsahujúcej licenčné informácie. Prípadným žiadostiam o zrušenie objednávky a vrátenie plnenia sa budeme snažiť vyjsť v ústrety. Pokiaľ ale už prebehla registrácia licencie u výrobcu, je zrušenie možné jedine s jeho súhlasom.


10. Záručné podmienky, reklamácie
Dodávateľ poskytuje na softvér záruku v rovnakom rozsahu ako ju poskytuje držiteľ autorských práv/výrobca.

Komentár:
Predmetom reklamácie môže byť jedine celková funkčnosť softvéru – napr. chybne vystavené aktivačné údaje k softvéru, či nefunkčný hardvérový kľúč, ktorý nebol poškodený v dôsledku nevhodného používania. Prípadné nedostatky jednotlivých funkcií pomáhame zákazníkom riešiť v rámci zákazníckej podpory, či sprostredkovaním komunikácie s technickou podporou výrobcu. Pred nákupom odporúčame otestovanie programu v rámci skúšobnej verzie, s ktorou je tiež možné obrátiť sa na podporu s technickými otázkami.
Pri požiadavke na výmenu hardvérového kľúča je nutné vrátenie kľúča dodaného. Strata hardvérového kľúča môže znamenať stratu licencie. U softvérových licencií aktivovaných na konkrétnom hardvéri je spravidla nutné pred zmenou hardvéru licenciu deaktivovať. V prípade nutnosti aktivácie licencie, ktorá nebola vopred deaktivovaná, môže byť nutné uvoľnenie licencie výrobcom. To môže byť spoplatnené alebo spojené s požiadavkou na upgrade na aktuálnu verziu programu. U licencií aktivovaných cez internet dodávateľ nemôže zaručiť možnosť budúcich aktivácií v prípade, že by výrobca ukončil činnosť a prestal prevádzkovať licenčné servery.


11. Zrieknutie sa zodpovednosti
Softvér je dodávaný „tak ako je“ tj. bez záruk akéhokoľvek druhu. Dodávateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk spôsobené zákazníkovi ani iným osobám chybnou funkčnosťou alebo nefunkčnosťou poskytovaného softvéru.

12. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v plnom znení uvedenom na internetových stránkach dodávateľa v okamihu vykonania objednávky. Vykonaním objednávky zákazník akceptuje tieto podmienky aj cenu objednávaného softvéru či ďalších služieb vrátane poštovného, ak to pred objednávkou nie je preukázateľne dohodnuté inak.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.