Otvorenie výkresu

ZWCAD > Nápoveda > Otvorenie výkresu


Pre otvorenie súboru vytvoreného v ZWCAD využite jednu z nasledujúcich možností:
- Kliknite na tlačítko aplikácie >> Otevřít.
- Kliknite na tlačítko Otevřít na panele nástrojov rýchleho prístupu.
- Napíšte OPEN do príkazového riadku a stlačte Enter.
- Pomocou klávesovej skratky
- Otvorte výkres pretiahnutím z Windows Explorer mimo oblasť kreslenia. Ak pretiahnete výkres do oblasti kreslenia otvoreného výkresu, výkres sa vloží do otvoreného výkresu ako externá referencia namiesto toho, aby sa otvoril.
- Kliknite dvakrát na výkres vo Windows Explorere pre jeho otvorenie v ZWCAD. Ak ZWCAD už beží, výkres sa otvorí v spustenom programe.
Okrem bežných možností otvárania súborov je možné otvoriť výkres aj len na čítanie. Pre otvorenie výkresu len na čítanie kliknite na symbol šípky vedľa tlačítka Otevřít v dialógovom okne pre výber súboru a zvoľte z roletového menu možnosť pouze ke čtení.

Nastavenie východiskovej zložky s výkresmi
Ak otvárate výkres, ponúka sa Vám zložka výkresov z východiskového nastavenia programu alebo zložka s posledným otvoreným výkresom. Ak potrebujete toto nastavenie zmeniť, napíšte do príkazového riadku systémovú premennú REMEMBERFOLDERS.

Práca s viacerými otvorenými výkresmi
V ZWCAD si môžete otvoriť naraz viacero súborov s výkresmi a prepínať medzi nimi.
Otvorené výkresy sa zobrazia v oblasti výkresu na sebe ako vodorovne alebo zvislo usporiadané dlaždice alebo je možné ich minimalizovať do spodnej časti oblasti kreslenia. Ak dokument zväčšíte, zobrazí sa panel s názvom dokumentu v hornej časti oblasti kreslenia.

Pre nastavenie otvoreného výkresu ako aktuálneho dokumentu zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
- Kliknite kamkoľvek vo výkrese - na ploche výkresu alebo hlavnej lište.
- Na dolnej lište počítača si vyberte z otvorených výkresov ten, v ktorom chcete aktuálne pracovať.
- V panele so záložkami výkresov kliknite na trojuholník na ľavom okraji a označte zatržítkom výkres, ktorý chcete vybrať ako aktuálny.
- Stlačte klávesovú skratku alebo pre prepínanie medzi otvorenými dokumentami.

Hľadanie súboru s výkresom

Hľadanie súboru pomocou jeho názvu, umiestenia, filtra dátumu alebo charakteristík a otvorenie súboru.

Pre nájdenie súboru s výkresom
1. Uistite sa, že systémová premenná FILEDIA je nastavená na 1.
2. Kliknite na tlačítko aplikácie >> Otevřít.
3. V dialógovom okne Vybrat soubor kliknite na Nástroje pre rozbalenie roletového menu a zvoľte Najít.

ZWCAD otvorenie výkresu

4. Podľa potreby si zvoľte ďalší postup:
- Pre hľadanie súboru podľa konkrétneho názvu vložte názov súboru.
- Pre hľadanie súboru s výkresom, ktorý má špecifický typ, zvoľte požadovaný typ súboru z typov v roletovom menu.
- Pre hľadanie špecifického umiestenia vložte cestu ku zložke, v ktorej chcete hľadať, do okienka Cesta. Zvoľte, či sa majú prehľadať všetky zložky vrátane podzložiek.
- Zvoľte Všechny soubory pre hľadanie všetkých súborov, ktoré zodpovedajú filtru zadaných podmienok. Zvoľte filter dátumu pre hľadanie súborov, ktoré boli vytvorené alebo zmenené v rámci daného času.
5. Kliknite na Hledat pre vyhľadanie súborov, ktoré zodpovedajú zadaným podmienkam. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako zoznam v dolnej časti dialógového okna.
6. Zvoľte súbor, ktorý chcete otvoriť a kliknite na OK.

Pridanie identifikačnej informácie ku výkresu

Pre ľahšie hľadanie výkresov je možné pridať k nim identifikačnú informáciu. Vlastnosti výkresu ako názov, autor, kľúčové slová alebo užívateľom definované vlastnosti môžu pomôcť identifikovať výkresy jednoduchšie. Vlastnosti výkresu môžete nastaviť v dialógovom okne Vlastnosti výkresu, ktoré spustíte pomocou kliknutia na tlačítko aplikácie a zvolenie Kreslící nástroje >> Vlastnosti výkresu z roletového menu.

ZWCAD otvorenie výkresu

Vlastnosti výkresu, ktoré sa používajú pre identifikáciu výkresu ako:
- Obecné. Obsahujú informácie ako typ výkresu, umiestenie, veľkosť, čas atď. Všeobecné informácie sa nedajú zmeniť a sú len na čítanie.
- Souhrn. Obsahuje informácie ako názov, predmet, autor, kľúčové slová, komentáre atď. Informácie v súhrne definuje užívateľ.
- Štatistické. Obsahujú informácie ako vytvorené, zmenené, naposledy uložil atď. Štatistické informácie sú tiež určené len na čítanie a nie je možné ich zmeniť.
- Uživatelské. Obsahuje ďalšie informácie definované užívateľom.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.