Stavový riadok

ZWCAD > Nápoveda > Stavový riadok


Stavový riadok nastavuje zobrazenie aktuálneho výkresu a ponúka jeho úpravu.

Stavový riadok zobrazuje aktuálne súradnice kurzoru, nastavuje krokovanie, zobrazovanie rastra, orto režimu, polárne trasovanie, trasovanie uchopenia objektov, dynamický USS a funkcie dynamického zadávania, zobrazenie informácií ako hrúbka čiary, aktuálny priestor výkresu atď.

Tlačítka zobrazené v stavovom riadku majú funkciu prepínačov. Kliknutie na tlačítko zapne zodpovedajúce nastavenie a opätové kliknutie ju vypne. Na niektoré nástroje môžete kliknúť pravým tlačítkom pre špecifikáciu ich nastavení.

Súradnice
Zobrazuje aktuálne súradnice kurzoru.
Ak zapnete zobrazovanie aktuálnych súradnic, súradnice vybraného bodu sa zobrazia len ak ho vyberiete.
Po kliknutí pravým tlačítkom myši môžete zvoliť typ súradníc, ktorý chcete zobraziť:
- Relevantné: Zobrazuje súradnice relevantne podľa posledného zvoleného bodu. Táto možnosť je dostupná, len ak potrebujete určite niekoľko bodov a máte ich vybrané.
- Absolútne: Zobrazuje súradnice podľa aktuálneho súradnicového systému.

Krokovanie v ZWCAD Krokovanie (F9)
Kliknutím na tlačítko zapínate a vypínate funkciu krokovania. Ak je krokovanie zapnuté, pohyb kurzoru je obmedzený na zadané intervaly.
Po kliknutí pravým tlačítkom myši si môžete zvoliť medzi rastrom a polárnym trasovaním alebo nastavením pre raster a úchopy.

Raster v ZWCAD Zobrazenie rastru (F7)
Kliknutie na tlačítko pre zobrazenie rastru. Ak je raster zapnutý, rovinu XY pokrýva mriežka, ktorá je zobrazená v oblasti výkresu.
Po kliknutí pravým tlačítkom môžete nastaviť zobrazovanie rastru ako je rozostup X a Y alebo chovanie mriežky.

Orto režim v ZWCAD Režim orto (F8)
Ak je orto režim zapnutý, pohyb kurzoru je obmedzený na horizontálny a vertikálny smer pre kreslenie horizontálnych a vertikálnych čiar.

Polárne trasovanie v ZWCAD Polárne trasovanie (F10)
Po zapnutí polárneho trasovania kurzor ponúka kreslenie pod stanoveným uhlom.
Kliknite pravým tlačítkom pre nastavenie polárneho režimu a polárneho uhlu.

Úchopy v ZWCAD Úchop objektov (F3)
Po zapnutí úchopov objektov ponúka kurzor úchopové body na objekte v blízkosti kurzoru. Po kliknutí pravým tlačítkom myši môžete špecifikovať typy bodov, ktoré chcete ponúkať pre úchopy.

Objektové trasovanie v ZWCAD Trasovanie uchopenia objektov (F11)
Po zapnutí trasovania uchopenia objektov sa zobrazuje trasovacia čiara pozdĺž ortogonálneho alebo polárneho smeru, ak sa kurzor uchytí k vybranému bodu objektu.
Po kliknutí pravým tlačítkom myši môžete zadať režim úchopu objektu.

Dynamický súradnicový systém v ZWCAD Dynamický USS
Po zapnutí dynamického USS (užívateľského súradnicového systému) sa rovina XY USS dočasne zrovná s rovinou steny telesa.

Dynamické zadávanie v ZWCAD Dynamické zadávanie (F12)
Ak je zapnuté dynamické vkladanie, príkazy sa zobrazujú vedľa kurzora a Vy ich môžete použiť pre vkladanie príkazov a zadávanie hodnôt.
Po kliknutí pravým tlačítkom myši môžete nastaviť zadávanie súradníc, zadávanie rozmerov a zobrazovanie výziev pre dynamické zadávanie.

Hrúbky čiar v ZWCAD Zobraziť / skryť hrúbku čiar
Kliknite na tlačítko pre zobrazenie alebo skrytie hrúbky čiar.
Po kliknutí pravým tlačítkom myši zadajte nastavenie hrúbky čiar.
- Zobrazit tloušťku čáry. V modelovom priestore sa zobrazujú čiary s hrúbkou 0 ako jednopixelové a iné hrúbky sa zobrazujú v proporcionálnej pixelovej hrúbke. Hrúbka čiar sa nemení pod vplyvom približovania. V rozvrhnutí sa čiary zobrazujú v reálnych jednotkách a menia sa po priblížení.
- Skrýt tloušťku čáry. Zobrazovanie hrúbky čiary je vypnuté. Zobrazené výsledky budú rovnaké bez ohľadu na nastavenie hrúbky čiary.

ZWCAD Priehľadnosť Zobraziť / skryť priehľadnosť
Kliknutie na tlačítko zobrazuje alebo skrýva priehľadnosť.
- Zobrazit průhlednost: objekty sa zobrazujú s aktuálnou priehľadnosťou.
- Skrýt průhlednost: objekty sa zobrazujú s nulovou priehľadnosťou.

ZWCAD Cyklický výber Cyklický výber
Ak je cyklický výber zapnutý, môžete sa stlačením Shift + medzerník prepínať medzi prekrývajúcimi sa objektami, keď cez ne prechádzate myšou.

ZWCAD Modelový a výkresový priestorZWCAD Modelový a výkresový priestor Modelový alebo výkresový priestor
Kliknutie na tlačítko prepína mezi modelovým priestorom a rozvrhnutím, v ktorom ste naposledy pracovali, alebo prepína medzi modelový priestorom a výkresovým priestorom vo výreze pohľadu.

ZWCAD Maximalizovať / minimalizovať výrezZWCAD Maximalizovať / minimalizovať výrez Maximalizovať / minimalizovať výrez
Kliknutím na tlačítko sa maximalizuje výrez na plnú obrazovku alebo obnoví náhľad rozvrhnutia, ktoré je maximalizované.

ZWCAD Uzamknúť / odomknúť výrezUzamknúť / odomknúť výrez Uzamknúť / odomknúť výrez
Kliknutie na tlačítko uzamkne alebo odomkne jeden alebo viacero výrezov, ktoré ste aktuálne vybrali. Ak je výrez uzamknutý, všetky operácie priblíženia v tomto výreze sa vzťahujú na celý pohľad, aby ste pri posúvaní a približovaní nechtiac nezmenili pohľady vo výrezoch. Dostupné len v priestore výrez.

Mierka poznámok v ZWCAD Mierka poznámok
Nastavuje aktuálnu mierku pre objekty poznámok v modelovom priestore.
Kliknutie na tlačítko zobrazí zoznam mierok poznámok a zadanie mierky poznámok.

Mierka výrezu v ZWCAD Synchronizácia mierky výrezu
Ak má mierka výrezu inú hodnotu, než poznámky, kliknutie na tlačítko synchronizuje zvolenú alebo aktuálnu mierku výrezu s mierkou poznámok.

Viditeľnosť poznámok v ZWCADViditeľnosť poznámok v ZWCAD Viditeľnosť poznámok
Nastaví zobrazenie poznámok na základe ich mierky.
- Ak je viditeľnosť poznámok zapnutá, všetky poznámkové objekty sa zobrazujú bez ohľadu na zadanú mierku.
- Ak je viditeľnosť poznámok vypnutá, zobrazujú sa len tie poznámkové objekty, ktorých mierka zodpovedá aktuálnej mierke poznámok.

Automatická mierka poznámok v ZWCADAutomatická mierka poznámok v ZWCAD Automatická mierka
Pridá mierku poznámok všetkým poznámkovým objektom po zmene mierky poznámok.

ZWCAD Izolovať objekty Izolovať objekty
Kliknite pravým tlačítkom pre prístup k menu skratiek pre izoláciu alebo skrytie vybraných objektov.

Nastavenie pracovného priestoru v ZWCAD Nastavenie pracovného priestoru
Prepnutie na požadovaný pracovný priestor.

ZWCAD stavový riadok Vyčištenie obrazovky
Maximalizuje oblasť výkresu skrytím ribbon menu a väčšiny prvkov prostredia vedľa príkazového okna, stavového riadku a panelu so záložkami. Po maximalizácii oblasti výkresu sa môžete do pôvodného stavu vrátiť opätovným kliknutím na toto tlačítko.

ZWCAD stavový riadok Prispôsobenie
Kliknite na tlačítko pre prispôsobenie ikon stavového riadku výberom tlačítok, ktoré sa budú zobrazovať.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.