Uživatelské menu

ZWCAD > Nápoveda > Uživatelské menu


Nastavenie prostredia aplikácie

Štýl prostredia aplikácie si môžete prispôsobiť a zmeniť režim zobrazenia prvkov prostredia. S dialógovým oknom Možnosti môžete ovládať štýl užívateľského prostredia, farbu pozadia výkresu, zobrazenie mriežky, východiskovú cestu pre ukladanie súborov a ďalšie prvky prostredia.

Nástroje a príkazy v ribbon menu, panel nástrojov a panel menu sa môžu ovládať pomocou editora CUI (Prispôsobenie užívateľského prostredia).

Pre zmenu farebnej schémy užívateľského prostredia
1. Kliknite na tlačítko aplikácie - Možnosti
2. V dialógovom okne Možnosti prepnite na záložku Zobrazení
3. Pod prvkami okna si vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- Pre tmavú farebnú schému zvoľte z roletového menu Barevné schéma voľbu Tmavý
- Pre svetlú farebnú schému zvoľte z roletového menu Barevné schémy voľbu Světlý

NASTAVENIE OBLASTI KRESLENIA

Pre prispôsobenie farby okna výkresu
1. Kliknite na tlačítko aplikácie - Možnosti
2. V dialógovom okne možnosti vyberte záložku Zobrazení a kliknite na tlačítko Barvy
3. V dialógovom okne Barva okna výkresu vyberte obsah a prvok prostredia, ktoré chcete zmeniť a nastavte ich farby:
- Pre zadanie vlastnej farby zvoľte Jiné barvy zo zoznamu farieb.
- Pre zrušenie farby aktuálneho prvku kliknite na Obnovit aktuální prvek
- Kliknite na Použít a zavřít pre uloženie aktuálneho nastavenia a uzavrenie dialógového okna Barvy okna výkresu.
- Kliknite na OK pre uzavretie dialógového okna Možnosti.

Pre nastavenie fontu príkazového riadku
1. Kliknite pravým tlačítkom myši v príkazovom okne a zvoľte Možnosti.
2. V dialógovom okne Možnosti vyberte záložku Zobrazení a kliknite na Text.
3. Zvoľte vhodné písmo, prípadne zvýraznenie a jeho veľkosť.
4. Kliknite na OK v dialógovom okne Možnosti.

Pre zobrazenie oblasti kreslenia na celú obrazovku
Ak chcete zobraziť oblasť kreslenia na celú obrazovku, všetky palety, okná a ribbon menu sa skryjú. Skrytá paleta môže byť manuálne obnovená a presunutá.

Pre zapnutie/vypnutie zobrazenia na celú obrazovku využite jednu z nasledujúcich možností:
- Do príkazového riadku napíšte CLEANSCREENON pre zapnutie zobrazenia na celú obrazovku alebo CLEANSCREENOFF pre vypnutie zobrazenia na celú obrazovku.
- Kliknite na pravej strane stavového riadku na tlačítko Celá obrazovka Zapnuto/Vypnuto pre zapnutie/vypnutie zobrazenia na celú obrazovku.
- Stlačte klávesovú skratku pre zapnutie/vypnutie zobrazenia celej obrazovky.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.